PSVita-StorageMgr一覧

ストレージマウントディレクトリを管理 PSVita-StorageMgr by CelesteBlue

GitHubで、CelesteBlue氏がVitaでストレージデバイスを任意の場所にマウントできるようにするプラグインPSVita-StorageMgr v1.0をリリースしていました。

続きを読む